Có 1 kết quả:

tục tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người tầm thường thiển lậu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ tầm thường.

Một số bài thơ có sử dụng