Có 1 kết quả:

cá tử

1/1

cá tử

phồn thể

Từ điển phổ thông

tầm vóc, khổ người, chiều cao