Có 1 kết quả:

nhi tử

1/1

nhi tử

giản thể

Từ điển phổ thông

đứa con trai