Có 1 kết quả:

nguyên tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần nhỏ nhất của vật chất, không thể phân tích ra được nữa.

Một số bài thơ có sử dụng