Có 1 kết quả:

quang đầu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đầu láng bóng, chỉ ông sư ( vì đầu cạo nhẵn bóng ).