Có 1 kết quả:

nhập xâm

1/1

nhập xâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xâm chiếm, xâm lược