Có 1 kết quả:

nội tử

1/1

nội tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng xưng hô chồng gọi vợ