Có 2 kết quả:

quan tửquán tử

1/2

quan tử

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. “Quan tử” 冠子: (1) Mũ của phụ nữ quý tộc đội thời xưa. (2) Mào gà, hoặc chỏm lông trên đầu loài chim. (3) Vật trang sức trên búi tóc phụ nữ thời xưa, hình thoi, dài độ một tấc.
2. “Quán tử” 冠子: (1) Làm lễ đội mũ làm cho con trai đầy hai mươi tuổi. (2) Người con trai đã thành niên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mũ dành cho đàn bà quuyền quý Trung Hoa thời cổ — Người con trai trong nhà ở tuổi 20, đã được đội mũ.

Một số bài thơ có sử dụng

quán tử

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. “Quan tử” 冠子: (1) Mũ của phụ nữ quý tộc đội thời xưa. (2) Mào gà, hoặc chỏm lông trên đầu loài chim. (3) Vật trang sức trên búi tóc phụ nữ thời xưa, hình thoi, dài độ một tấc.
2. “Quán tử” 冠子: (1) Làm lễ đội mũ làm cho con trai đầy hai mươi tuổi. (2) Người con trai đã thành niên.

Một số bài thơ có sử dụng