Có 1 kết quả:

san hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. In ra sách và phát hành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

In ra và đem đi khắp nơi.

Một số bài thơ có sử dụng