Có 1 kết quả:

biệt tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con thứ của vua chư hầu ( con ở ngoài, không được nối ngôi ).

Một số bài thơ có sử dụng