Có 1 kết quả:

công đức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công nghiệp và đức hạnh.
2. Thuật ngữ Phật giáo: Chỉ chung những việc tốt lành, giúp sự tu hành tinh tiến, lợi ích chúng sinh. § Cũng gọi là “thiện sự” 善事.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc lớn và nết tốt — Tiếng nhà Phật chỉ chung những việc thiện, giúp sự tu hành tinh tiến.

Một số bài thơ có sử dụng