Có 1 kết quả:

thắng bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được và thua.

Một số bài thơ có sử dụng