Có 1 kết quả:

bắc hành thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tập thơ của Nguyễn Du, làm trong dịp đi sứ Trung Hoa năm 1813.

Bình luận 0