Có 1 kết quả:

bán tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con rể. § Cũng như “nữ tế” 女婿.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rễ, vì con rễ dược coi như con có một nửa, còn một nửa là người ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng