Có 1 kết quả:

bán điếu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học dở dang, không thành nghề.