Có 1 kết quả:

bán điểm

1/1

bán điểm

giản thể

Từ điển phổ thông

một ít, một tí chút