Có 1 kết quả:

bán trừ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên loại áo ngắn tay.