Có 1 kết quả:

tức vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lên ngôi.