Có 1 kết quả:

nguyên tử

1/1

nguyên tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên tử vật chất

Từ điển trích dẫn

1. Phần nhỏ nhất của vật chất, không thể dùng phương pháp hóa học phân tích ra được nữa. Thí dụ: phân tử nước H2O gồm 2 “nguyên tử” 原子 hydrogen và 1 nguyên tử oxygen.
2. Nguyên tử được cấu tạo bằng một hạt nhân và nhiều điện tử (tiếng Pháp: atome).

Một số bài thơ có sử dụng