Có 1 kết quả:

khả hành

1/1

khả hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khả thi, có thể thực hiện được

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0