Có 1 kết quả:

sử thặng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Thặng” 乘 là tên sách quốc sử nhà Tấn 晉 thời Xuân Thu 春秋. Sau “sử thặng” 史乘 chỉ chung các sách sử.
2. ☆Tương tự: “sử tịch” 史籍, “sử thư” 史書, “sử sách” 史冊.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách chép việc xảy ra trong quốc gia qua các thời đại.