Có 1 kết quả:

bĩ phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà xấu xa, đáng khinh.