Có 2 kết quả:

xuy mao cầu tìxuy mao cầu tỳ

1/2

xuy mao cầu tì

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Thổi lông tìm vết, ý nói bươi móc để tìm những khuyết điểm của người khác.
2. Chỉ trích những khuyết điểm nhỏ nhặt.
3. ☆Tương tự: “tầm hà tác ban” 尋瑕索瘢, “hữu ý thiêu dịch” 有意挑剔.
4. ★Tương phản: “ẩn ác dương thiện” 隱惡揚善.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thổi lông tìm vết, ý nói bươi móc để tìm những khuyết điểm nhỏ nhặt của người khác mà chê bai. Truyện Trê Cóc : » Quan rằng kêu vậy biết sao, Đây ta cũng chẳng xuy mao cầu tì «.

Bình luận 0

xuy mao cầu tỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bới lông tìm vết

Bình luận 0