Có 1 kết quả:

ai tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng người cư tang mẹ tự xưng.