Có 1 kết quả:

táng bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua mất.