Có 1 kết quả:

nghiêm pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ gắt gao.

Một số bài thơ có sử dụng