Có 1 kết quả:

nghiêm cấm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhất định ngăn cản, không cho phép. Cấm đoán rất gắt — Giam lại chặt chẽ. Truyện Trê Cóc có câu: » Đem trê vào trại liền mi chẳng chầy, canh giờ nghiêm cấm khổ thay «.