Có 1 kết quả:

nghiêm thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nghiêm phụ 嚴父.

Một số bài thơ có sử dụng