Có 1 kết quả:

khốn cảnh

1/1

khốn cảnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tình thế khó khăn, hoàn cảnh khốn quẫn