Có 1 kết quả:

quốc tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cháu các quan, được nhìn nhận như con của đất nước, được triều đình chăm sóc học hành — Ngày nay còn được hiểu là con cái của những người đã hi sinh cho nước, được chính phủ giúp đỡ.

Một số bài thơ có sử dụng