Có 1 kết quả:

quốc tử tư nghiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên quan chức đứng đầu các vị học quan, dạy tại Quốc tử giám, tương tự như chức Giám học ngày nay.