Có 1 kết quả:

quốc tử giám

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trường học lập ợ kinh đô xưa, dành cho con cái các quan và những học trò xuất sắc trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng