Có 1 kết quả:

cơ thạch

1/1

cơ thạch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

viên đá làm nền, viên đá làm móng