Có 1 kết quả:

mặc tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “Mặc Địch” 墨翟, người nước Lỗ, thời Chiến quốc, chủ trương thuyết “kiêm ái” 兼愛.
2. Tên một bộ sách của Mặc Địch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tức Mặc Địch, triết gia lớn thời Chiến quốc, đề xướng thuyết Kiêm ái và Hòa bình — Tên một bộ sách do Mặc Địch viết để nói rõ học thuyết của mình.