Có 1 kết quả:

nhưỡng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây rối. Làm loạn — Một âm khác là Nhương. Xem Nhương.

Một số bài thơ có sử dụng