Có 1 kết quả:

sĩ tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người học trò đi thi.
2. Người có quan chức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò đi thi. Thơ Trần Tế Xương có câu: » Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, âm oẹ quan trường miệng thét loa «.

Một số bài thơ có sử dụng