Có 1 kết quả:

tế tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rể.