Có 1 kết quả:

ngoại tử

1/1

ngoại tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng xưng hô vợ gọi chồng