Có 1 kết quả:

đại hành tinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong Thái Dương hệ gồm có những đại hành tinh như sau: “Thủy tinh” 水星, “Kim tinh” 金星, “Địa cầu” 地球, “Hỏa tinh” 火球, “Mộc tinh” 木星, “Thổ tinh” 土星, “Hải Vương tinh” 海王星, “Thiên Vương tinh” 天王星.

Bình luận 0