Có 1 kết quả:

phụng hành

1/1

phụng hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

theo đuổi, thực hiện đến cùng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng theo lời mà làm.

Một số bài thơ có sử dụng