Có 1 kết quả:

nữ tử

1/1

nữ tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con gái, đàn bà

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà, người con gái nữ tử văn nhân. Cũng như nói gái sắc trai tài. » Dạy rằng: Nữ tử văn nhân, theo đòi con cũng hoạ vần thử xem «. ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng