Có 1 kết quả:

thoả hiệp

1/1

thoả hiệp

phồn thể

Từ điển phổ thông

thỏa hiệp, dàn xếp

Từ điển trích dẫn

1.

Bình luận 0