Có 1 kết quả:

khương tử nha

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem Lã Thượng 呂尚.