Có 1 kết quả:

di tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con của người dì, tức anh em bạn dì với dì mình.