Có 1 kết quả:

cơ nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vợ bé. Cũng gọi là Cơ thiếp 妾.