Có 1 kết quả:

biểu tử

1/1

biểu tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gái đĩ, gái điếm