Có 1 kết quả:

mị tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người mình yêu mến. Người yêu.

Một số bài thơ có sử dụng