Có 1 kết quả:

tử nữ

1/1

tử nữ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con cái, con trai và con gái

Một số bài thơ có sử dụng