Có 1 kết quả:

tử tằng

1/1

tử tằng

giản thể

Từ điển phổ thông

lớp sau, cấp sau, cấp nhỏ hơn, cấp con