Có 1 kết quả:

tử số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con số ở phía trên của một phân số.